دوره آموزشی 5 روزه ایمنی عمومی ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ) از تاریخ 98/04/29 لغایت 98/05/02 توسط مرکز آموزش بازرگانی گیلان برگزار گردید

مجموعه: رویداد ها

دوره آموزشی 5 روزه ایمنی عمومی ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ) از تاریخ 98/04/29 لغایت 98/05/02 توسط مرکز آموزش بازرگانی گیلان برگزار گردید.