چهارمین دوره از دوره های ایمنی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در تاریخ 12 و 13 تیر ماه 98 توسط مرکز آموزش بازرگانی گیلان برگزار گردید.

مجموعه: رویداد ها

چهارمین دوره از دوره های ایمنی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در تاریخ 12 و 13 تیر ماه 98 توسط مرکز آموزش بازرگانی گیلان برگزار گردید.