دومین نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی در آینه رسانه ها

مجموعه: رویداد ها

http://www.irna.ir/gilan/fa/News/83062816

بازار کشورهای حاشیه خزر تشنه محصولات گیلان
http://gilan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=129794

فرهاد دلق پوش  در مراسم  افتتاح دومین نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی  در گیلان: مردم ما از مشکلات، فرصت آفرینی می کنند/ صاحبان صنایع، برنامه بازاریابی و فروش رادر سطح فراملی گسترش دهند/ نمایشگاه های تخصصی، انعکاسی از توانایی ها است.+تصاویرمشروح گزارش درلینک زیر
http://www.etelaatmigilan.ir

https://www.ilna.ir/بخش-گیلان-106/678788-مردم-ما-از-مشکلات-فرصت-آفرینی-می-کنند-صاحبان-صنایع-برنامه-بازاریابی-فروش-را-در-سطح-فراملی-گسترش-دهند

فرهاد دلق پوش:
مردم ما از مشکلات، فرصت آفرینی می کنند/ صاحبان صنایع، برنامه بازاریابی و فروش رادر سطح فراملی گسترش دهند
http://yon.ir/Zn8sU

http://yon.ir/5H1IH


http://gilkhabar.ir/382955

http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-246674

http://www.khazaronline.com/m.News-217259.html

http://avayeyoones.ir/40442/%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c/


‍ (http://axnegar.fahares.com/axnegar/oWfzNAhRdxq1Iz/8159210.jpg) ♨️فرهاد دلق پوش در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی در گیلان:

مردم ما از مشکلات، فرصت آفرینی می کنند

صاحبان صنایع، برنامه بازاریابی و فروش رادر سطح فراملی گسترش دهند

نمایشگاه های تخصصی، انعکاسی از توانایی ها است

http://tadbireshargh.ir/155779