غرفه B

 

سالن B

درب اضطراری

12m

DW10

12m

DW9

12m

DW8

12m

DW7

12 m

DW6

12m

DW5

12m

DW4

12m

DW3

12m

DW2

درب اضطراری

 

12m

DW11

 

     

12m

DW1

 
 

12m

CW19

12m

CW18

12m

CW17

12m

CW16

9m

12m

CW15

12m

CW14

12m

CW13

12m

CW12

   

12m

CW20

 

12m

CW11

 

12m

CW9

12m

CW8

12m

CW7

12m

CW6

9m

12m

CW5

12m

CW4

12m

CW3

12m

CW2

 

12m

CW10

 
 

12m

CW1

 

 

12m

BW 20

12m

BW19

12m

BW18

12m

BW17

12m

BW16

9m

12m

BW15

12m

BW14

12m

BW13

12m

BW12

 

12m

BW11

 

12m

BW9

12m

BW8

12m

BW7

12m

BW6

9m

12m

BW5

12m

BW4

12m

BW3

12m

BW2

 

12m

BW10

 

12m

BW1

 
   

12m

AW29

12m

AW20

 

12m

AW28

12m

AW27

12m

AW26

12m

AW25

9m

12m

AW24

12m

AW23

12m

AW22

12m

AW21

 

12m

AW19

12m

AW 10

 

12m

AW18

12m

AW17

12m

AW16

12m

AW15

9m

12m

AW14

12m

AW143

12m

AW12

12m

AW11

 
                       

24m

AW9

12m

AW8

12m

AW7

12m

AW6

12m

AW5

12m

AW4

12m

AW3

 درب  ورودی

18m

AW2

21m

AW1

 
 
 

هزینه به ازای هرمترمربع: 1،350،000 ریال [ ] 1،250،000 ریال [ ] 1،150،000 ریال [ ] 1،000،000 ریال [ ]

Bout B

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Q16

(12m)

Q15

(12m)

Q14

(12m)

 

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)
 

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

 

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)
 

T21

(12m)

T22

(12m)

T23

(12m)

T24

(12m)

T25

(12m)

T26

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

T11

(12m)

T12

(12m)

T13

(12m)

T14

(12m)

T15

(12m)

T16

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)
 

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

S24

(12m)

S25

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(27m)

 

M17

(27m)

 

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)
ورودی

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)

Reserved

(12m)
 

Bout A

 

سالن A

درب اضطراری

12m

DE10

12m

DE9

12m

DE8

12m

DE7

12 m

DE6

12m

DE5

12m

DE4

12m

DE3

12m

DE2

درب اضطراری

 

12m

DE11

 

 

 

 

12m

DE1

 

 

12m

CE19

12m

CE18

12m

CE17

12m

CE16

9m

12m

CE15

12m

CE14

12m

CE13

12m

CE12

 

 

12m

CE20

 

12m

CE11

 

12m

CE9

12m

CE8

12m

CE7

12m

CE6

9m

12m

CE5

12m

CE4

12m

CE3

12m

CE2

 

12m

CE10

 

 

12m

CE1

 

 

12m

BE 20

12m

BE19

12m

BE18

12m

BE17

12m

BE16

9m

12m

BE15

12m

BE14

12m

BE13

12m

BE12

 

12m

BE11

 

12m

BE9

12m

BE8

12m

BE7

12m

BE6

9m

12m

BE5

12m

BE4

12m

BE3

12m

BE2

 

12m

BE10

 

12m

BE1

 

 

 

12m

AE29

12m

AE20

 

12m

AE28

12m

AE27

12m

AE26

12m

AE25

9m

12m

AE24

12m

AE23

12m

AE22

12m

AE21

 

12m

AE19

12m

AE 10

 

12m

AE18

12m

AE17

12m

AE16

12m

AE15

9m

12m

AE14

12m

AE143

12m

AE12

12m

AE11

 

 

 

 

 

 

21 m

AE9

12m

AE8

12m

AE7

12m

AE6

 درب

ورودی 

12m

AE5

12m

AE4

12m

AE3

12m

AE2

27m

AE1

 

 

 

هزینه به ازای هرمترمربع:          1،350،000 ریال             1،250،000 ریال                       1،150،000 ریال                        1،000،000 ریال           

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33253906-013

ساختمان مرکزی: رشت - خیابان طالقانی(بیستون) - روبروی صفاری -کوچه نصرالله زاده یکم - پلاک 562

Premium Joomla Templates