سالن A

درب اضطراری

12m

DE10

12m

DE9

12m

DE8

12m

DE7

12 m

DE6

12m

DE5

12m

DE4

12m

DE3

12m

DE2

درب اضطراری

 

12m

DE11

 

 

 

 

12m

DE1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12m

CE19

12m

CE18

12m

CE17

12m

CE16

9m

12m

CE15

12m

CE14

12m

CE13

12m

CE12

 

 

12m

CE20

 

12m

CE11

 

12m

CE9

12m

CE8

12m

CE7

12m

CE6

9m

12m

CE5

12m

CE4

12m

CE3

12m

CE2

 

12m

CE10

 

 

12m

CE1

 

 

12m

BE 20

12m

BE19

12m

BE18

12m

BE17

12m

BE16

9m

12m

BE15

12m

BE14

12m

BE13

12m

BE12

 

12m

BE11

 

12m

BE9

12m

BE8

12m

BE7

12m

BE6

9m

12m

BE5

12m

BE4

12m

BE3

12m

BE2

 

12m

BE10

 

12m

BE1

 

 

 

12m

AE29

12m

AE20

 

12m

AE28

12m

AE27

12m

AE26

12m

AE25

9m

12m

AE24

12m

AE23

12m

AE22

12m

AE21

 

12m

AE19

12m

AE 10

 

12m

AE18

12m

AE17

12m

AE16

12m

AE15

9m

12m

AE14

12m

AE13

12m

AE12

12m

AE11

 

 

 

                 

 

 

21 m

AE9

12m

AE8

12m

AE7

12m

AE6

 درب

ورودی 

12m

AE5

12m

AE4

12m

AE3

12m

AE2

27m

AE1

 

 

 

هزینه به ازای هرمترمربع:          1،350،000 ریال    [      ]    1،250،000 ریال        [     ]          1،150،000 ریال          [     ]         1،000،000 ریال    [      ]