حسابداری و اقتصاد مالیکد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

AF-11-11

دوره جامع تربیت کمک حسابدار

80

AF-11-11-1

اصول حسابداری مقدماتی

28

AF-11-11-2

اصول حسابداری پیشرفته

28

AF-11-11-3

حسابداری حقوق و دستمزد

24

AF-12-11

دوره جامع تربیت حسابدار (New)

60

AF-12-11-1

تهیه و تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابداری (New)

36

AF-12-11-2

حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی)

24

AF-13-11

دوره جامع تربیت رئیس حسابداری)

68

AF-13-11-1

تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تحلیل آماری هزینه ها (New)

24

AF-13-11-2

کابرد اکسل در حسابداری

24

AF-13-11-3

تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد

20

AF-14-11

تدوین طرح کسب و کار

16

AF-15-11

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

40

AF-16-11

ارزیابی طرح های اقتصادی با نرم افزار COMFAR III

32

AF-17-11

اقتصاد سنجی با نرم افزار EVIEWS

24

AF-20-11

قوانین مبارزه با پول شویی (New)

8

AF-21-11

حسابداری تعهدی ویژه ی سازمان های دولتی

40

AF-22-11

هوش مالی

8

AF-23-11

حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

28

AF-24-11

تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی

28

AF-25-11

مجموعه  قوانین

20

AF-26-11

آشنایی با استانداردهای حسابداری ایران

40

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates