مدیریت فناوری اطلاعات

 


کد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

IT-111

اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی برا ستاندارد ISO 27001:2013

24

IT-112

ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 27001:2013

24

IT-113

سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد

40

IT-114

مدیریت مخاطرات در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استانداردهای ISO 27005:2011 , ISO 31000:2009

16

IT-115

اصول و مبانی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر استانداردهای ISO/IEC 20000-2:2012 , ISO/IEC 20000-1:2011

24

IT-116

اصول و مبانی کتابخانه زیرساخت فناوری

24

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates