دکتر روهام قلیچی، رئیس مرکز آموزش بازرگانی گیلان و مشاور بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان

براي اغلب کسب وکارها، به خصوص کسب وکارهایی که به تازگی کار خود را شروع کرده اند، کسب شهرت و آوازه در بازار در راستاي معرفی خود و محصولاتشان از اهمیت بسیاري برخوردار است.

بی شک براي این کار، راهها و روشهاي متفاوتی وجود دارد اما به طورکلی هر یک از اقدامات در سه شاخه ي تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی خلاصه میشود.

با گسترش ورود به بازار و توسعه ي کسب وکار، اغلب موفقیتهاي زیادي در ابتداي کار حاصل میشود و نام یک برند ممکن است به سرعت فراگیر شود. اما ادامه ي کار و کسب اطمینان از پیمودن راه درست و

تلاش براي کسب جایگاهی مناسب، دغدغه ي بسیاري از شرکتها و برندها میباشد. چه بسا بسیاري از شرکتها به همان آوازه ي اولیه نیز دست پیدا نمیکنند. لذا براي دستیابی به جایگاه مناسب، افزایش

آگاهی از برند و اقدامات بازاریابی، ضروري خواهد بود .

مسئله ي حائز اهمیت این است که در کنار این سه شاخه ي اصلی ، شاخه هاي فرعی دیگري نیز وجود دارد که میتواند بهاندازهي همان راههاي اصلی موردتوجه قرار بگیرند و گاه اثربخشی آنان نیز بیشتر

خواهد بود. راههایی که اکثراً مورد غفلت قرار میگیرند. یکی از این راهها حضور سفیر برند است.

در یک تعریف ساده، سفیر برند، در حقیقت همان فردي است که از محصولات شما استفاده میکند و محصولات شمارا دوست دارد. این لذت و علاقه ي استفادهي از محصولات آنقدر براي آن شخص زیاد است

که تمایل دارد با هیجان براي دیگران نیز تعریف کند. سفیران برند گاه مصرف کنندگانی هستند که تجربه ي مثبتی از استفاده از محصولات داشته اند و بدون هیچگونه برنامه اي مبلغ یک شرکت میشوند و گاه به

عنوان یکی از برنامه ریزي هاي شرکت، افرادي را بدین منظور آموزش میدهند. سفیران برند میتوانند باقدرت بیشتري مبلغ برند شما باشند و به جاي صرف هزینه هاي بسیار زیاد در شاخه هاي دیگر میتوان بر

این گزینه متمرکز شد. داشتن تعداد زیادي سفیر برند به سرعت میتواند آگاهی از برند شمارا افزایش دهد.

فراموش نکنید که سفیران برند کسانی نیستند که فقط در تبلیغات تلویزیونی و یا رادیویی حضور دارند و افرادي دور از دسترس هستند. برعکس، سفیران افرادي هستند که با حضور گسترده ي خود در میان

اقشار و گروههاي مختلف جامعه، به مصرف کنندگان اجازه میدهند که از نزدیک با آنها صحبت کنند تا میزان اعتماد آنها در میان افراد و میزان پذیرش توسط مصرف کنندگان افزایش پیدا کند. مشتریان خوشحال و

راضی از مهمترین سفیران هر برندي هستند. میتوانید با راحتی با آنان صحبت کنید و از نظرات آنها بهره مند شوید.

در دنیاي امروز تبلیغات سفیر برند تنها وجود یک چهره در کنار محصول و برند نیست، بلکه در کمترین همکاري خود با برند باید در شبکه هاي اجتماعی به تعامل با مشتریان بپردازد. سفیر برند به عنوان مبلغ یک

برند و خصوصیات آن است. لذا در نظر گرفتن خصوصیات همگن بین برند و سفیر برند بسیار مهم است .

ذکر این نکته نیز ضروري است که زمانی به سفیر برند نیاز دارید که در حوزه هاي دیگر برندسازي حداقل موفقیت نسبی را کسب کرده باشید. سفیر برند یک مکمل است و هیچگاه نمیتواند تنها روش

مورداستفاده براي شرکت باشد.

به طورکلی مزایاي حضور استفاده از سفیران برندها میتوان اینگونه خلاصه کرد:

  1. حضور گسترده در میان مردم و ایجاد اعتماد و اطمینان
  2. صرف هزینه ي کمتر نسبت به سایر روشهاي تبلیغات و بازاریابی و اثربخشی بال
  3. سفیران قدرت شناخت بهترمصرف کنندگان را خواهند داشت
  4. سفیران برند، ویژگیها و شخصیت انسانی براي محصولات ایجاد میکنند و ارزش بیشتري براي برند ایجاد میکنند
  5. تبلیغات دهان به دهان به واسطه ي حضور این سفیران گسترش پیدا میکند.
  6. مردم بیشتر به سفیران جذب میشوند.

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates