سالن B

درب اضطراری

12m

DW10

12m

DW9

12m

DW8

12m

DW7

12 m

DW6

12m

DW5

12m

DW4

12m

DW3

12m

DW2

درب اضطراری

 

12m

DW11

 

     

12m

DW1

 
 

12m

CW19

12m

CW18

12m

CW17

12m

CW16

9m

12m

CW15

12m

CW14

12m

CW13

12m

CW12

   

12m

CW20

 

12m

CW11

 

12m

CW9

12m

CW8

12m

CW7

12m

CW6

9m

12m

CW5

12m

CW4

12m

CW3

12m

CW2

 

12m

CW10

 
 

12m

CW1

 

 

12m

BW 20

12m

BW19

12m

BW18

12m

BW17

12m

BW16

9m

12m

BW15

12m

BW14

12m

BW13

12m

BW12

 

12m

BW11

 

12m

BW9

12m

BW8

12m

BW7

12m

BW6

9m

12m

BW5

12m

BW4

12m

BW3

12m

BW2

 

12m

BW10

 

12m

BW1

 
   

12m

AW29

12m

AW20

 

12m

AW28

12m

AW27

12m

AW26

12m

AW25

9m

12m

AW24

12m

AW23

12m

AW22

12m

AW21

 

12m

AW19

12m

AW 10

 

12m

AW18

12m

AW17

12m

AW16

12m

AW15

9m

12m

AW14

12m

AW143

12m

AW12

12m

AW11

 
                       

24m

AW9

12m

AW8

12m

AW7

12m

AW6

12m

AW5

12m

AW4

12m

AW3

 درب  ورودی

18m

AW2

21m

AW1

 
 
 

هزینه به ازای هرمترمربع: 1،350،000 ریال [ ] 1،250،000 ریال [ ] 1،150،000 ریال [ ] 1،000،000 ریال [ ]