دپارتمان حقوق تجارت

مدت دوره

نام دوره

کد دوره

24 ساعت

نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی)

TL-11-11

16 ساعت

فرایند و قانون برگزاری مناقصات

TL-12-11

16 ساعت

آشنایی با قانون تجارت

TL-13-11

40ساعت

دوره جامع آشنایی با سازمان جهانی تجارت(WTO ) و الحاق ایران

TL-14-11

4ساعت

کلیات و آشنایی با سازمان جهانی تجارت

TL-14-11-1

4ساعت

چگونگی روند الحاق به سازمان جهانی تجارت

TL-14-11-2

4ساعت

دسترسی به بازارهای هدف

TL-14-11-3

4 ساعت

موافقت نامه کشاورزی و نظام حقوقی استانداردها

TL-14-11-4

4 ساعت

موافقت نامه های گمرکی

TL-14-11-5

4ساعت

راهکارهای دفاع تجاری

TL-14-11-6

4 ساعت

قواعد حاکم بر تجارت خدمات

TL-14-11-7

4ساعت

جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

TL-14-11-8

4 ساعت

حل و فصل اختلافات تجاری

TL-14-11-9

4 ساعت

آثار الحاق به سازمان جهانی تجارت

TL-14-11-10

24ساعت

داوری تجاری بین المللی

TL-14-11-11

16ساعت

بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای تامین مالی

TL-14-11-12

16ساعت

آشنایی با قراردادهای فاینانس ، لایسنس ، امکان سنجی

TL-14-11-13

16 ساعت

بایسته های حقوقی مدیران کسب و کار

TL-14-11-14

8 ساعت

قوانین مبارزه با پولشویی

TL-14-11-15