دپارتمان فنی و مهندسی

کد دوره

عنوان

مدت دوره

EN-11-1

کارگاه اکسل پیشرفته (برنامه ریزی، مالی ،کنترل پروژه ، داشبورد)

16ساعت

EN-11-2

برنامه ریزی و مدیریت پروژه با نرم افزار MSProject

16 ساعت

EN-11-3

کنترل کیفیت آماری SPC بوسیله نرم افزار Minitab

16 ساعت

EN-11-4

طرح توجیهی ، ارزیابی اقتصادی پروژه ها و COMFAR III

16 ساعت

EN-11-5

مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی

32 ساعت

EN-11-7

آموزش نرم افزار SPSS (مقدماتی)

16 ساعت

EN-11-8

آموزش نرم افزار SPSS(پیشرفته)

16 ساعت

EN-11-10

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavara 6

16 ساعت

EN-11-13

کارگاه آموزش نرم افزار Lisrel

16 ساعت

EN-11-14

کارگاه آموزش نرم افزار AUTOCAD(مقدماتی)

15 ساعت

EN-11-15

کارگاه آموزش نرم افزار AUTOCAD(پیشرفته)

15 ساعت

EN-11-16

کارگاه آموزش تخصصی PLC(مقدماتی)

30ساعت

EN-11-17

کارگاه آموزش تخصصی PLC(پیشرفته)

40ساعت

EN-11-18

کارگاه آموزش نرم افزار Pro Engineer

20 ساعت

EN-11-19

کارگاه آموزش نرم افزار Fluent-Gambit(مقدماتی)

30 ساعت

EN-11-20

کارگاه آموزش نرم افزار Fluent-Gambit(پیشرفته)

30 ساعت

EN-11-21

دوره آموزشی ArcGIS کاربردی

30ساعت

EN-11-22

کارگاه آموزش نرم افزار CATIA(سطح 1)

30ساعت

EN-11-23

کارگاه آموزش نرم افزار CATIA(سطح 2)

30 ساعت

EN-11-33

کارگاه آموزش اکسل Excel(مقدماتی)

16 ساعت

EN-11-34

کارگاه آموزش اکسل Excel(پیشرفته)

16 ساعت

EN-11-35

تکنیک های جستجو موثر در Web

4 ساعت