حسابداری و اقتصاد مالی

مدت دوره

نام دوره

کد دوره

24ساعت

حسابداری مالیاتی

AF-12-11-2

16 ساعت

تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)

AF-14-11

24 ساعت

کاربرد Excel در حسابداری

AF-13-11-2

28ساعت

اصول حسابداری پیشرفته

AF-11-11-2

24 ساعت

تجزیه ‏وتحلیل صورت‏ های مالی و تحلیل آماری هزینه ها

AF-13-11-1

24ساعت

حسابداری حقوق و دستمزد

AF-11-11-3

32 ساعت

ارزیابی طرح های اقتصادی ( نرم افزار کامفار COMFARΙΙΙ)

AF-16-11

68 ساعت

دوره جامع تربیت رئیس حسابداری

AF-12-11-2

60 ساعت

دوره جامع تربیت حسابدار

AF-18-11

80 ساعت

دوره جامع تربیت کمک حسابدار

AF-14-11

28ساعت

تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی

AF-13-11-2

40 ساعت

اصول و مبانی حسابداری مالی(برای استانداردهای حسابداری)IFRS-مقدماتی)

AF-13-11-1

40 ساعت

اصول و مبانی حسابداری مالی(برای استانداردهای حسابداری)IFRS-پیشرفته)

AF-11-11-3

36 ساعت

تهیه و تنظیم صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابداری

AF-11-11-5

8 ساعت

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

AF-12-11-2

40 ساعت

حسابداری تعهدی ویژه سازمانهای دولتی

AF-18-11

8 ساعت

هوش مالی

AF-14-11

40 ساعت

آشنایی با استانداردهای حسابداری ایران

AF-11-11-2

12 ساعت

اقتصاد کلان

AF-13-11-1

24 ساعت

اقتصاد و حسابداری برای مدیران

AF-11-11-3