بیمه

کد دوره

نام دوره

مدت دوره

I-111

دوره جامع بازاریابی حرفه ای انواع بیمه

80 ساعت

I-112

اصول و مبانی بازاریابی بیمه

16ساعت

I-113

اصول و فنون تبلیغات موثر در صنعت بیمه

8ساعت

I-114

مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت سنجی مشتری در صنعت بیمه

16ساعت

I-115

دوره آموزشی بیمه های مهندسی

16 ساعت

I-116

بازاریابی و فروش تلفنی انواع بیمه

8ساعت

I-117

اصول و فنون مذاکرات در جلسات فروش بیمه

16ساعت

I-118

انواع تکنیک های مراقبت از مشتریان بیمه

8ساعت

I-119

اخذ نمایندگی بیمه

120 ساعت

I-120

آشنایی با انواع بیمه آتش سوزی

8 ساعت

I-121

آشنایی با انواع بیمه اتومبیل

8 ساعت

I-122

آشنایی با انواع بیمه باربری

8ساعت

I-123

آشنایی با انواع بیمه عمر و اشخاص

8ساعت

I-124

آشنایی با انواع بیمه مسئولیت

8ساعت

I-125

تکنیک های فروش بیمه عمر بر اساس تیپ شخصیتی هر مشتری

8ساعت

I-126

مدیریت ریسک در صنعت بیمه

16ساعت

I-127

کارگزاری رسمی بیمه

45ساعت

I-128

تکنیک های مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

16ساعت

I-129

کارگاه آموزشی تکنیک های بازاریابی در فروش بیمه عمر

16ساعت