اداری و سازمانی

مدت دوره

نام دوره

کد دوره

80 ساعت

دوره جامع مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی

AO-11-11

24 ساعت

آموزش روسای دفتر مدیران

AO-13-11

16 ساعت

مدیریت امور اسناد و بایگانی

AO-14-11

16 ساعت

گزارش نویسی و خلاصه نویسی مکاتبات اداری

AO-15-11

8ساعت

اصول جذب ، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

AO-11-11-5

16 ساعت

قوانین کار و تامین اجتماعی

AO-11-11-9

8 ساعت

سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

AO-11-11-6

32 ساعت

دوره جامع روابط عمومی

AO-28-11

8 ساعت

تکنیک های موفقیت در مصاحبه استخدامی

AO-27-11

8 ساعت

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

AO-11-11-2

8ساعت

تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

AO-11-11-3

16ساعت

آیین نگارش و مکاتبات اداری

AO-12-11

4ساعت

روابط عمومی الکترونیک

AO-11-11-8

8 ساعت

مهارت های برقراری ارتباط موثر

AO-11-11-7

16ساعت

مدیریت و برنامه ریزی پرورش مدیران آینده(جانشین پروری(

AO-29-11

32 ساعت

تربیت مدیر اجرایی

AO-31-11

12 ساعت

مدیریت عمومی

AQ-11-11-1

12 ساعت

نگارش و خبر نویسی در روابط عمومی

AQ-28-11-2

8 ساعت

اصول و روشهای بایگانی مدرن

AQ-23-11

8 ساعت

جذب ، استخدام و به کارگماری نیروی انسانی

AQ-11-11-4