دپارتمان مدیریت کیفیت

کد دوره

نام دوره

مدت دوره

QM-11-11

ISO 9001 دوره جامع سیستم مدیریت کیفیت

24ساعت

QM-11-11-1

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

12ساعت

QM-11-11-2

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

12ساعت

QM-11-11-3

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

20ساعت

QM-12-11

EFQM تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی

16ساعت

QM-13-11

سیستم مدیریت آموزشی10015:1999 ISO

16ساعت

QM-14-11

شش سیگما

16ساعت

QM-17-11

نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای14001 ISO

16ساعت

QM-18-11

QFDگسترش عملکرد کیفیت

16ساعت

QM-20-11

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005

16ساعت

QM-22-11

SQM تربیت ممیز کیفیت خدمات

32ساعت

QM-23-11

TQMنظام مدیریت کیفیت جامع

16ساعت

QM-24-11

IMS آشنایی با نظام مدیریت یکپارچه

24ساعت

QM-25-11

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

16ساعت

QM-26-11

COQ سیستم مدیریت هزینه های کیفیت

16ساعت

QM-27-11

SPC کنترل آماری فرایند

16ساعت

QM-30-11

OHSAS 18001نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

16ساعت

QM-31-11

تشریح الزامات و ممیزی استاندارد(سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو) IATF 16949 (ISO/TS 16949:2009)

32 ساعت