دپارتمان سلامت ،ایمنی و محیط زیست

کد دوره

نام دوره

مدت دوره

HE-111

ISO 14001:2015 مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی

24ساعت

HE-112

ممیزی داخلی ISO 14001:2015

24ساعت

HE-113

ISO 14001:2015 IRCA سرممیزی

40ساعت

HE-114

OHSAS 18001:2007مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی

24ساعت

HE-115

ممیزی داخلی OHSAS 18001:2007

24ساعت

HE-116

سرممیزی OHSAS 18001:2007با گواهینامه رسمی IRCA

40ساعت

HE-117

HSE-MS مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی

24ساعت

HE-118

سرممیزی HSE-MS

40ساعت

HE-119

مدیریت HSEپیمانکاران

16ساعت

HE-120

مدیریت ریسک برمبنای استاندارد ISO 31000

24ساعت

HE-121

مدیریت ایمنی فرایند

24ساعت

HE-122

تکنیک های ارزیابی عملکرد HSE

16ساعت

HE-123

ارزیابی عملکرد زیست محیطی براساس استاندارد14031 ISO

16ساعت

HE-124

روش ها و تکنیکهای شناسایی جنبه ها و ارزیابی و مدیریت اثرات زیست محیطی

16 ساعت

HE-125

روش ها و تکنیکهای شناسایی خطرات و HSE ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم

24ساعت

HE-126

روشها و فنون ارزیابی ریسک بر مبنای استاندارد31010 ISO

24ساعت

HE-127

مدیریت استراتژیک با رویکرد HSE

16ساعت

HE-128

ایمنی انبار

16ساعت