دپارتمان بازاریابی و فروش

مدت دوره

نام دوره

کد دوره

8 ساعت

زبان بدن و NLP

SM-12-11-1

56 ساعت

دوره جامع بازاریابی ویژه مدیران فروش و بازاریابی

SM-12-11

8 ساعت

بازاریابی چریکی

SM-19-11

8 ساعت

تدوین طرح فروش Sales plan

SM-12-11-4

16 ساعت

تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش و تقاضای بازار

SM-12-11-3

16 ساعت

بازاریابی بین المللی

SM-14-11

8 ساعت

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

SM-12-11-2

8 ساعت

مهارت های فروش (فروشندگی،ویزیتوری)

VC-11-1

16 ساعت

استراتژیهای بازاریابی

SM-13-11

8 ساعت

مدیریت شکایت مشتریان

SM-22-11

16 ساعت

اصول مدیریت فروشگاه

SM-15-11

8ساعت

تجارت الکترونیک

SM-17-11

4 ساعت

روانشناسی فروش

SM-11-11-6

4 ساعت

بازاریابی خدمات

SM-11-11-7

8ساعت

مهندسی فروش (فروشندگی،ویزیتوری)

SM-11-11-1

8 ساعت

تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک بازاریابی

SM-13-11-1

16 ساعت

مدیریت برند و برندینگ

SM-13-11-2

16 ساعت

مباحث نوین بازاریابی

SM-13-11-3

8 ساعت

تحلیل رفتار مصرف کننده

SM-13-11-4

8 ساعت

کسب و کار الکترونیکی

SM-13-11-6

8ساعت

مبانی بازاریابی و فروش

SM-11-11-5

8 ساعت

مدیریت فروشگاه و چیدمان فروش

SM-11-11-3

16 ساعت

بازار یابی و مدیریت بازار

SM-23-11

8 ساعت

فروش حضوری و تکنیکهای مراقبت از مشتری

SM-16-11

4ساعت

بازاریابی تلفنی

SM-11-11-2