دپارتمان امنیت و فناوری اطلاعات

مدت دوره

نام دوره

کد دوره

12 ساعت

اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات استاندارد ISO27001:2013

IT-111

24 ساعت

ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO27001:2013

IT-112

40ساعت

سرممیزی مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO27001:2013

IT-113

16 ساعت

مدیریت مخاطرات در سیستم امنیت اطلاعات مبتنی بر استانداردهای ISO27005:2011 و ISO 31000:2009

IT-114

24 ساعت

اصول و مبانی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر استانداردهای

ISO/IEC 20000-2:2012 و ISO/IEC 20000-1:2011

IT-115

24ساعت

اصول و مبانی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات

IT-116