دپارتمان مدیریت و سیستم

مدت دوره

نام دوره

کد دوره

60 ساعت

دوره جامع مهارتهای مدیریتی

MS-11-11

8 ساعت

مدیریت حل خلاقانه مسائل (TRIZ)

MS-12-11

8ساعت

مهارتهای برقراری ارتباط موثر

MS-11-11-4

16 ساعت

استراتژی و مدیریت استراتژیک

MS-13-11

8 ساعت

تیم سازی و کار تیمی

MS-11-11-3

8 ساعت

مدیریت زمان

MS-11-11-6

8 ساعت

مدیریت استرس

MS-14-11

8 ساعت

تفکر سیستمی System Thinking

MS-11-11-2

8 ساعت

مدیریت رفتار سازمانی

MS-11-11-5

8 ساعت

مدیریت جلسات

MS-11-11-7

8ساعت

مدیریت دانش KM

MS-14-11

16ساعت

مدیریت فرایندهای کسب و کار ( BPM)

MS-16-11

8ساعت

مهندسی ارزش

MS-18-11

32ساعت

تربیت مشاور مدیریت

MS-19-11

16ساعت

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

MS-21-11

16ساعت

عارضه یابی سازمانی

MS-22-11

16ساعت

سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی

MS-23-11

16ساعت

مبانی کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای تازه

MS-25-11

8 ساعت

ایمنی و بهداشت شغلی

MS-30-11

16ساعت

اجرا و کنترل استراتژی به روش BSC

MS-26-11