دپارتمان مدیریت پروژه

کد دوره

نام دوره

مدت دوره

PM-11-11

دوره جامع مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK

48 ساعت

PM-11-11-1

مدیریت هزینه و حسابداری پروژه

12 ساعت

PM-11-11-2

مدیریت زمان پروژه

8 ساعت

PM-11-11-3

مدیریت ریسک و نرم افزارهای تخصصی PERT MASTER

8 ساعت

PM-11-11-4

مدیریت تدارکات پروژه

8 ساعت

PM-12-11

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزارMSP

16 ساعت

PM-13-11

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavara 6

16 ساعت

PM-41-11

کاربرد مدلهای ذهنی در تیم سازی پروژه ها (mental model)

16 ساعت

PM-42-11

مدیریت دعاوی و اصول (claim)

16 ساعت

PM-43-11

روانشناسی مدیریت و مدیریت نوین (کوچینگ)

32 ساعت

PM-26-11

مدیریت پیمان و قراردادها

8 ساعت

PM-17-11

متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

8 ساعت

PM-19-11

ادعا و چگونگی مدیریت آن در قراردادها

8 ساعت

PM-20-11

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

12 ساعت

PM-22-11

ITIL

12 ساعت

PM-23-11

مدیریت استراتژیک پروژه

8 ساعت

PM-25-11

قیمت گذاری پروژه ها

8 ساعت

PM-26-11

تامین مالی پروژه

8 ساعت

PM-27-11

مدیریت طرح و سبد پروژه در سازمان های پروژه محور(PPM)

8 ساعت

PM-29-11

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (pmis)

8 ساعت

PM-31-11

نحوه انعقاد قرارداد و تهیه موافقت نامه

4 ساعت

PM-33-11

نحوه مستند سازی و اهمیت آن در پروژه

4 ساعت

PM-37-11

مدیریت ارزش کسب شده

16 ساعت

PM-40-11

کارگاه مدیریت تغییرات در پروژه

8 ساعت