دپارتمان تولید، لجستیک و زنجیره تامین

مدت دوره

نام دوره

کد دوره

20 ساعت

انبارداری و مهندسی انبار

PL-12-11

16ساعت

برنامه ‏ریزی و کنترل موجودی ‏ها

PL-16-11

16 ساعت

مدیریت زنجیره تامین

PL-13-11

16ساعت

مدیریت ارتباط با تامین کنندگان

PL-14-11

16 ساعت

برنامه ‏ر یزی و کنترل تولید

PL-15-11

16 ساعت

انبارداری صنعتی

PL-17-11

16ساعت

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

PL-20-11

16 ساعت

برنامه‏ ریزی یکپارچه منابع سازمان ERP ))

PL-21-11

8 ساعت

سازماندهی محیط کار و مدیریت دیداری5s) )

PL-11-11-5

8 ساعت

کاهش زمان آماده سازی

PL-11-11-6

72 ساعت

دوره جامع پرورش متخصص ناب(ویژه شرکتهای تولیدی)

PL-11-11

8 ساعت

تفکر ناب

PL-11-11-1

8ساعت

تکنیک حل مسئله A3 Report

PL-11-11-2

8ساعت

سیستم های خرید ، انبارداری و توزیع

PL-11-11-3

8ساعت

عوامل اتلاف هفت گانه (wasters 7 )

PL-11-11-4

8ساعت

بهبود مستمر(کایزن)

PL-11-11-7

8ساعت

استقرار سیستم هموار کششی (کانبان )

PL-11-11-8

8ساعت

مدیریت شبکه توزیع و پخش

PL-18-11

8ساعت

حمل و نقل درون کارخانه و جابجایی مواد

PL-19-11

8ساعت

تکنیکهای کاهش ضایعات و مدیریت بازیافت

PL-22-11

8ساعت

عارضه یابی زنجیره تامین

PL-23-11

8ساعت

مدیریت برون سپاری

PL-27-11