دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

مدت دوره

نام دوره

کد دوره

12 ساعت

اینکوترمز 2010 (نقش اینکوترمز در قراردادهای بین المللی)

TM-12-11

16 ساعت

مقررات صادرات و واردات (کاربرد آن در ثبت سفارش و ترخیص کالا)

TM-15-11

16ساعت

مدیریت صادرات کالا با رویکرد عملیاتی

TM-16-11

36ساعت

تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (مقدماتی)

TM-17-11

24ساعت

تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (پیشرفته)

TM-18-11

28ساعت

مدیریت خرید ،تدارکات و قراردادهای داخلی

TM-19-11

32ساعت

روشهای پرداخت بین المللی و اعتبارات اسنادی

TM-20-11

40 ساعت

امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی(

TM-21-11

16ساعت

اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری(

TM-23-11

12ساعت

دوره مجازی اینکوترمز 2010 (نقش اینکوترمز در قراردادهای بین المللی(

TM-11-3

36 ساعت

مدیریت خرید و سفارشات خارجی (مقدماتی(

TM-13-11

12ساعت

دوره مجازی نحوه ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا

TM-11-2

24 ساعت

آمادگی آزمون حق العمل کاری گمرک

TM-22-11

80 ساعت

دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل

TM-11-13

12 ساعت

چرا و چگونه کارت بازرگانی بگیریم؟

TM-26-11

12ساعت

نحوه ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا

TM-24-11